Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Accommodatie:
alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden

Accommodatieverstrekker:
de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de via verhuur uit te geven Accommodatie.

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Kijkduin Strandhuisjes die betrekking hebben op Overeenkomsten die gesloten worden ten aanzien van de huur van accommodatie die beschikbaar wordt gesteld door een Accommodatieverstrekker.

Boekingsformulier:
het formulier waarop de Recreant alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van een Accommodatie.

Derden:
anderen dan Kijkduin Strandhuisjes en/of de (Mede)recreant.

Faciliteiten:
alle voorzieningen binnen of buiten de resorts waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.

Gasten:
alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant die gebruik maken van de accommodatie en/of voorzieningen van de resorts alsmede, bezoekers van het resort.

Kijkduin Strandhuisjes:
de handels- en merknaam voor het reserveren van Accommodatie die in beheer is van derden.

Mederecreant:
de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.

Overeenkomst:
de overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie welke Accommodatie door Kijkduin Strandhuisjes wordt aangeboden met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Resort:
het resort waarin een Accommodatie zich bevindt.

Recreant:
de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Kijkduin Strandhuisjes.

Reissom:
basis huurkosten inclusief eventuele kortingen en exclusief bijkomende kosten.

Schriftelijk:
correspondentie per brief, fax of e-mail.

Waarborgsom:
een bedrag dat voor aanvang van of tijdens het verblijf in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend.

Website:
de website(s) die Kijkduin Strandhuisjes gebruikt voor het aanbieden van de Accommodatie.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Recreant te zake van de verhuur van Accommodatie. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verblijf en gebruik in de accomodatie. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Reserveren

3.1.1

Er kan online een accommodatie worden gereserveerd. Deze manier van reserveren is voor beide partijen bindend.

3.1.2

Er komt een Overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de Recreant en Kijkduin Strandhuisjes met betrekking tot het boeken van een Accommodatie die expliciet door Kijkduin Strandhuisjes wordt aangeboden op de Website indien de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van Kijkduin Strandhuisjes.

3.1.3

Iedere ontvangst van een reservering die gemaakt wordt via de Website wordt door Kijkduin Strandhuisjes bevestigd met een e-mail aan de Recreant, wat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.

3.1.4

Na ontvangst van de reservering wordt deze door Kijkduin Strandhuisjes gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1.2, vervuld en komt de Overeenkomst tot stand.

3.1.5

Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met Kijkduin Strandhuisjes, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

3.1.6

Na controle en verwerking van de via de website of mail geplaatste reservering, ontvangt de Recreant van Kijkduin Strandhuisjes de bevestigingsfactuur per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als deze bevestigingsfactuur niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met Kijkduin Strandhuisjes, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Recreant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging aan Kijkduin Strandhuisjes te worden doorgegeven.

3.1.7

Er zijn Accommodatieverstrekkers die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. Kijkduin Strandhuisjes behoudt zich daarom het recht voor om dergelijke reserveringen te weigeren.

3.1.8

Tevens behoudt Kijkduin Strandhuisjes zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Herroepingsrecht

3.2.1

Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

3.3 Recreant

3.3.1

De Recreant die de accomodatie zal betrekken moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken.

3.3.2

De Recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem vergezellen.

3.3.3

De Recreant is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

3.3.4

Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de Recreant.

ARTIKEL 4 ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Kijkduin Strandhuisjes door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.

4.1.1

Annuleren met afgesloten annuleringsverzekering. Afsluiten annuleringsverzekering via Kijkduin Strandhuisjes. 1. Tijdens het boeken kan een annuleringsverzekering worden afgesloten bij Kijkduin Strandhuisjes via Europeesche Verzekeringen. Dit kan tot uiterlijk binnen 7 dagen na boeking. 2. De kosten met betrekking tot deze verzekering worden op de bevestigingsfactuur vermeld. 3. Indien de (Mede)recreant een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, voldoet hij de totale kosten daarvan bij de eerste termijnbetaling, bij gebreke waarvan de (Mede)recreant geen beroep meer kan doen op (het afsluiten van) de aangeboden annulerings-verzekering.
In het geval de aangeboden annuleringsverzekering correct is afgesloten: 1. Indien de reden van annuleren mogelijk onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, ontvangt de Recreant van Kijkduin Strandhuisjes een formulier. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden, en na ondertekening, teruggestuurd te worden naar Kijkduin Strandhuisjes. 2. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier, inclusief de verplicht toe te voegen bewijzen betreffende de oorzaak van de annulering, wordt de annulering in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij die vervolgens beoordeelt of de betreffende annulering onder de verzekeringsvoorwaarden valt.

4.1.2 Annuleren conform algemene verkoopvoorwaarden.

Indien de (Mede)recreant geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of de reden van annulering niet onder de onder 4.1.1. bedoelde Verzekeringsvoorwaarden valt, dan wordt de reservering geannuleerd conform onderstaande voorwaarden.

Specials & Exclusives – Gezien het exclusieve karakter van de accomodaties is de (Mede) recreant naast de verschuldigde kosten van de annuleringsverzekering tevens de volle reissom verschuldigd.

ParkOperating parken (eigendom)

 • Gratis annuleren tot 24 na boeken
 • Wijzigen tot 30 dagen voor uw aankomstdatum. Er moet dan wel een ander verblijf beschikbaar zijn en de nieuwe prijs mag nooit lager zijn dan de originele prijs

Bij annulering betaalt de Recreant een vergoeding aan de Ondernemer. Deze bedraagt:

 • Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • Bij annulering binnen twee tot één maand(-en) voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de huurprijs + 100% administratiekosten.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de Accommodatie door een derde op voordracht van de Recreant en met schriftelijke instemming van de Ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en de Totaalprijs, te vermeerderen met de waarborgsom, van deze derde door de Ondernemer is ontvangen.

100% parken (partnerships)

Naast de verschuldigde reserverings- en voorkeurskosten (en eventuele kosten van de annuleringsverzekering) is de (mede)recreant de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 42stedag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 42stedag (inclusief) tot de 28edag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28edag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

4.2 Annulering door Kijkduin Strandhuisjes

4.2.1

Kijkduin Strandhuisjes kan de reservering opzeggen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, bosbrand of wanprestatie van de ccommodatieverstrekker). 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker

4.2.2

Kijkduin Strandhuisjes stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte.

4.2.3

Kijkduin Strandhuisjes zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alternatieve Accommodatie beoordeelt Kijkduin Strandhuisjes aan de hand van de locatie, de categorie van de Accommodatie en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt.

4.2.4

Indien Kijkduin Strandhuisjes geen passend alternatief aanbod kan doen of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Kijkduin Strandhuisjes over tot terug- storting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4.2.5

Kijkduin Strandhuisjes is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (Mede)recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

4.3 Wijzigen Overeenkomst

4.3.1

Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van Kijkduin Strandhuisjes en/of de Accommodatieverstrekker mogelijk zijn.

4.3.2

In geval van wijzigen van Accommodatie zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1. onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen, genoemd onder artikel 4.1.2, uitgegaan wordt van de eerste reservering.

4.3.3

Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit Schriftelijk aan Kijkduin Strandhuisjes door te geven.

4.3.4

Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. Kijkduin Strandhuisjes zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen.

4.3.5

Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden.

4.3.6

Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommodatie op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon.

4.3.7

Wanneer de Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende overnemen reservering zoals opgenomen in artikel 4.3.8.

4.3.8

Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan Kijkduin Strandhuisjes de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommodatie en de Accommodatieverstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• De Recreant meldt de overname Schriftelijk aan Kijkduin Strandhuisjes.
• Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

Artikel 5 Financiële bepalingen

5.1 Reissom en kosten

5.1.1

De vermelde prijzen zijn per Accommodatie per week, weekend of midweek tenzij anders vermeld en (voor zover van toepassing).

5.1.2

In geval van aanbiedingen, waarbij enkele nachten gratis verblijf wordt aangeboden, worden de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de Reissom.

5.1.3

Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

5.1.4

Kijkduin Strandhuisjes behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheids-heffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

5.1.5

Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

5.2 Overige kosten

5.2.1

Overige kosten zijn de vaste kosten die samenhangen met de boeking (zoals de verplichte reserveringskosten).

5.2.2

Deze overige kosten dienen betaald te worden bij reservering aan Kijkduin Strandhuisjes.

5.3 Optionele kosten

5.3.1

Optionele kosten zijn kosten die verbonden zijn aan een optie zoals het afsluiten van een Annuleringsverzekering.

5.3.2

Optionele kosten worden bij reservering betaald aan Kijkduin Strandhuisjes.

5.4 Kosten ter plaatste te voldoen/waarborgsom

5.4.1

De kosten die ter plaatse moeten worden voldaan zijn onder meer:
• De verplichte bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor elektriciteit, verwarming en gas).
• De kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse.
• Eventueel verschuldigde belastingen of heffingen (zoals toeristenbelasting, milieuheffing).

5.4.2

De exacte informatie over de ter plaatse te betalen kosten, is per Resort/Accommodatie terug te vinden op de Website, waarbij niet uitgesloten is dat tussen het boeken van de Accommodatie en de aankomst ter plaatse de hoogte van deze kosten is gewijzigd en/of dat nieuwe overheidsheffingen in werking zijn getreden. De op het moment van aankomst geldende kosten zullen verschuldigd zijn. Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor dit soort wijzigingen aangezien deze buiten de invloed van Kijkduin Strandhuisjes vallen.

5.4.3

Recreant zal bij aankomst bij de Accommodatieverstrekker een waarborgsom voldoen dan wel een schriftelijke machtiging afgeven voor het incasseren van een waarborgsom. De wijze van voldoening van de waarborgsom verschilt per Accommodatieverstrekker. Kijkduin Strandhuisjes zal bepalen op welke werkwijze de waarborgsom door de Recreant dient te worden voldaan.

5.4.4

Schade aan de Accommodatie, inventaris daarvan of het Resort die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de Accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (Mede)recreant dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.

5.4.5

Het kan voorkomen dat, indien de (Mede)recreant vertrekt buiten de vastgestelde vertrektijden, hij de waarborgsom niet terugontvangt.

5.4.6

Kijkduin Strandhuisjes neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel lid bedoelde kosten.

5.5 Opbouw factuur

5.5.1

Op de factuur staan de volgende kosten:
• De Reissom
• Indien gewenst de optionele kosten (voor de annuleringsverzekering)

5.6 Betalen

5.6.1

Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dient 100% van de Reissom, zoals overeengekomen bij reservering, te vermeerderen met de optionele kosten (voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering) binnen 8 dagen te worden voldaan.

5.6.2

Afwijkende betalingsregelingen zijn aan te vragen/te overleggen met Kijkduin Strandhuisjes.

5.6.3

Het totaalbedrag van de bevestigingsfactuur dient te allen tijde volledig voldaan te zijn voor aanvang van de huurperiode

5.7 Niet betalen binnen de betalingstermijn

5.7.1

Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt Kijkduin Strandhuisjes zich het recht voor de reservering te annuleren en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.

5.7.2

In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.

5.7.3

Kijkduin Strandhuisjes behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een derde (bijv. een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (wettelijke) rente zullen dan op de Recreant worden verhaald.

Artikel 6 Verplichtingen Kijkduin Strandhuisjes

6.1 Verplichtingen

6.1.1

Kijkduin Strandhuisjes zal zich inspannen om de informatie die zij verstrekt op de Website zo spoedig mogelijk, na ontvangst van aanvullende informatie van de Accommodatieverstrekker, bij te werken in overeenstemming met de aangereikte informatie.

6.1.2

Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie op de Website die zij niet (tijdig) van de Accommodatieverstrekker heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant

7.1 Nakoming verplichtingen uit Algemene Voorwaarden en Villareglement

7.1.1

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verplichtingen tenzij het een verplichting betreft die kennelijk berust bij Kijkduin Strandhuisjes of de Accommodatieverstrekker.

7.1.2

De (Mede)recreant is gehouden om voor het aangaan van de Overeenkomst op aanvraag kennis te nemen van het Resortreglement of andere nadere regels behorend bij de door hem gekozen Accommodatie zoals bedoeld onder artikel 8.3.

7.1.3

Niet nakoming van deze verplichtingen zal worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst welke leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van Kijkduin Strandhuisjes.

Artikel 8 (Gebruik) Accommodatie

8.1 Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

8.1.1

De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.

8.1.2

Recreant is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke toestand achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het gehuurde is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek ter plaatse te worden gemeld en dient direct te worden afgerekend.

8.1.3

Indien de Accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom, als bedoeld in artikel 3.4, worden ingehouden.

8.1.4

De Accommodaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband.

8.2 Maximaal toegestane personen/bezoekers

8.2.1

Gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website (www.Kijkduin Strandhuisjesvillas.com) is niet toegestaan. De Accommodatieverstrekker kan in dit geval de (Mede)recreant weigeren tot de Accommodatie. Deze heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.

8.2.2

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Accommodatieverstrekker.

8.3 Nadere voorwaarden voor gebruik

8.3.1

De Accommodatie bevindt zich in een Resort, gebouw of andere omgeving welke niet in beheer is bij Kijkduin Strandhuisjes.

8.3.2

De Accommodatieverstrekker is gerechtigd voorwaarden (waaronder gedragsregels en kledingvoorschriften) te stellen voor het gebruik van de Accommodatie en/of het Resort of het gebouw waarin deze zich bevindt. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten.

8.3.3

Indien de (Mede)recreant handelt in strijd met de bepalingen uit de gesloten Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de algemene regels van moraal en fatsoen, is Kijkduin Strandhuisjes gerechtigd om de Overeenkomst met de Recreant met onmiddellijke ingang te beëindigen en de (Mede)recreanten uit de Accommodatie te verwijderen, zonder dat Kijkduin Strandhuisjes alsdan gehouden is om door de Recreant betaalde bedragen te restitueren en onverminderd het recht van Kijkduin Strandhuisjes op schadevergoeding.

8.4 Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

8.4.1

De Recreant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een Accommodatie die aan zijn wensen of eisen of die van zijn Mederecreant(en) voldoet.

8.4.2

Kijkduin Strandhuisjes kan de Recreant hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van een Accommodatie en/of het Resort aan de wensen/eisen van de Recreant of de Mederecreant(en).

8.5 Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

8.5.1

Primair geldt dat huisdieren niet zijn toegestaan in de aangeboden Accommodaties tenzij uitdrukkelijk staat aangegeven dat dit wel het geval is.

8.5.2

Indien huisdieren zijn toegestaan in de Accommodatie, dienen deze te allen tijde aangemeld te worden.

8.5.3

Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging zoals bedoeld in artikel 4.3. en dient aan de daaraan gestelde voorwaarden te voldoen.

8.5.4

Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om de toegang tot de Accommodatie te weigeren, ook indien op de Website staat aangegeven dat huisdieren zijn toegestaan.

8.5.5

Aan het meenemen van huisdieren kunnen extra (schoonmaak)kosten en voorwaarden verbonden zijn.

8.5.6

Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids- en inentingseisen die gelden in het land waarin de Accommodatie is gelegen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen kan aanleiding zijn voor de Accommodatieverstrekker om het huisdier niet in de Accommodatie toe te laten.

8.5.7

De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatieverstrekker, Kijkduin Strandhuisjes en/of Derden, ook wanneer deze schade het gevolg is van het niet voldoen aan de eisen zoals bedoeld onder 8.5.6.

Artikel 9 Faciliteiten (in of buiten het Resort)

9.1. Openingstijden en kosten

9.1.1

In de beschrijvingen van de Accommodaties op de Website wordt informatie verstrekt over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij Kijkduin Strandhuisjes bekende kosten. Kijkduin Strandhuisjes verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid, de kosten en de openingstijden van alle faciliteiten. Indien Kijkduin Strandhuisjes op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze op de Website bij de betreffende Accommodatie worden aangegeven.

9.1.2

Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze faciliteiten gratis is.

9.1.3

Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of gewijzigde kosten voor het gebruik van faciliteiten of aangeboden diensten van derden.

9.1.4

Kijkduin Strandhuisjes kan niet garanderen dat de op de Website genoemde faciliteiten altijd beschikbaar zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie etc. Dit geldt eveneens voor dergelijke faciliteiten in de omgeving van de Accommodatie.

Artikel 10 Reisinformatie

10.1 Het reizen van en naar de Accommodatie

10.1.1

Het reizen van en naar de gereserveerde Accommodatie wordt door de (Mede)recreant zelf verzorgd en is geheel voor zijn rekening en risico.

10.2 Aankomst en vertrek

10.2.1

De tijden van aankomst en vertrek verschillen per Resort of Accommodatie en staan in de reisbescheiden vermeld.

10.2.2

Vroegere aankomst is op eigen risico.

10.2.3

Bij verwachte verlate aankomst dient de Recreant dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van de gereserveerde Accommodatie te melden.

10.2.4

Bij geen gehoor dient door de Recreant telefonisch contact opgenomen te worden met Kijkduin Strandhuisjes.

10.2.5

Indien niet is voldaan aan het gestelde onder 10.2.3. en/of 10.2.4. dan blijft de Accommodatie maximaal 24 uur na einde aankomsttijd gereserveerd voor de Recreant.

10.2.6

Indien de Recreant niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij de Accommodatieverstrekker of Kijkduin Strandhuisjes meldt, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden.

10.2.7

Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn.

10.3 (Reis)documenten en overige verplichtingen

10.3.1

De (Mede)recreant dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde (reis)documenten en/of de verplichte inentingen voor personen en (huis)dieren. Kijkduin Strandhuisjes neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten en/of het ontbreken van de verplichte inentingen of gezondheidsverklaringen.

Artikel 11 Klachten

Kijkduin Strandhuisjes maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakantie en klachten naar aanleiding van het verblijf.

11.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie

11.1.1

Klachten over het boekingsproces, de Website, informatieverstrekking of service van Kijkduin Strandhuisjes worden te allen tijde bij Kijkduin Strandhuisjes ingediend. Kijkduin Strandhuisjes zal trachten de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

11.2 Een klacht over de Accommodatie

11.2.1

Indien de (mede)recreant een klacht heeft over de Accommodatie, het Resort of de faciliteiten dient hij deze te allen tijde eerst voor te leggen aan de Accommodatieverstrekker of de receptie van het betreffende Resort teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen.

11.2.2

Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de (Mede)recreant contact opnemen met Kijkduin Strandhuisjes, zodat deze kan trachten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Kijkduin Strandhuisjes tracht de klacht binnen 48 uur op te lossen.

11.2.3

Contactopname met Kijkduin Strandhuisjes buiten kantooruren is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en ernstige klachten.

11.2.4

Indien de (Mede)recreant nalaat zijn klacht tijdens zijn verblijf telefonisch of Schriftelijk bij Kijkduin Strandhuisjes te melden, waardoor Kijkduin Strandhuisjes niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de (Mede)recreant er later bij Kijkduin Strandhuisjes geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen.

11.3 Klachtprocedure

11.3.1

Een (telefonische) klacht die is ingediend bij Kijkduin Strandhuisjes en die niet naar tevredenheid van de (Mede)recreant is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de Accommodatie Schriftelijk en gemotiveerd bij Kijkduin Strandhuisjes te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal.

11.3.2

Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Deze klacht wordt ter informatie aan de accommodatieverstrekker doorgegeven.

11.3.3

Na ontvangst van de klacht door Kijkduin Strandhuisjes ontvangt de (Mede)recreant binnen een maand een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Beperking aansprakelijkheid Kijkduin Strandhuisjes

12.1.1

Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)recreant door welke oorzaak dan ook.

12.1.2

Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor eigen risico van de (Mede)recreant.

12.1.3

Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommodatie niet aan de eisen of wensen van de Recreant voldoet.

12.1.4

Kijkduin Strandhuisjes kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.

12.1.5

Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden Kijkduin Strandhuisjes.

12.1.6

Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Kijkduin Strandhuisjes niet verantwoordelijk.

12.1.7

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Kijkduin Strandhuisjes is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst.

12.1.8

De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Kijkduin Strandhuisjes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

12.2 Aansprakelijkheid Recreant

12.2.1

Onverminderd het gestelde in artikel 7 staat het de Accommodatieverstrekker vrij om de (Mede)recreant voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de Accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.

12.2.2

Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.

12.2.3

Indien de schade niet met Accommodatieverstrekker afgewikkeld is, is Kijkduin Strandhuisjes gerechtigd de Recreant (namens de Accommodatieverstrekker) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Recreant die,op de bevestigingsfactuur genoemd staat.

Artikel 13 Privacy

13.1 Gebruik (persoons)gegevens

13.1.1

De ter zake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Wijzigingen in de reeds verstrekte gegevens dienen door de (Mede)recreant onmiddellijk Schriftelijk aan Kijkduin Strandhuisjes door te geven.

13.1.2

De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Kijkduin Strandhuisjes, met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Kijkduin Strandhuisjes en de Recreant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Kijkduin Strandhuisjes.

13.1.3

Op de Website staat onder het kopje Privacy aangegeven welke gegevens nodig zijn en op welke wijze deze worden gebruikt.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1.1

Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

14.1.2

Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; in dat geval is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Wijzigingen

15.1.1

Kijkduin Strandhuisjes behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de Website en/of haar aanbod.

15.2 Correspondentie

15.2.1

Alle correspondentie aan Kijkduin Strandhuisjes in verband met de Overeenkomst dient per post of per e-mail te worden gericht aan:
Kijkduin Strandhuisjes
Postbus 12
4493 ZG Kamperland
Nederland

15.2.2

Kijkduin Strandhuisjes is gerechtigd de adressen onder artikel 15.2.1. te wijzigen. De Website zal altijd de juiste contactgegevens vermelden.

15.2.3

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan Kijkduin Strandhuisjes te melden.

15.2.4

Kijkduin Strandhuisjes zal mededelingen bij voorkeur per e-mail aan de Recreant zenden. De Recreant kan geen beroep doen op het niet ontvangen van e-mailberichten van Kijkduin Strandhuisjes omdat de contactgegevens niet (meer) kloppen of het e-mailadres niet (meer) klopt of wegens (technische) problemen bij de Recreant en/of bij de provider van de Recreant.

©2024 Kijkduin Strandhuisjes
ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY COOKIES DISCLAIMER

Webontwikkeling: 2nd Chapter